Persiasty

36 tekstów – auto­rem jest Per­sias­ty.

Is­tnieje skończo­na ilość li­ter w al­fa­becie, które składają się na skończoną ilość słów mających znacze­nie. Na­tomiast słowa można układać w nies­kończo­ne łańcuchy zdań, których może i szyk będzie uni­kal­ny, ale znacze­nie i tak zos­ta­nie uz­na­ne za zwykły pla­giat. Na­tomiast, mało kto zwra­ca uwagę, na to że każde zda­nie, na­wet to bar­dzo autor­skie, za­wiera pla­giat w pos­ta­ci li­ter alfabetu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 kwietnia 2017, 00:00

Każdy jest in­ny, ale wszys­cy jes­teśmy podobni.
Jed­ni są mi­li, in­ni gbu­rowa­ci. Są pra­cusie i le­niu­chy. Śpio­chy i noc­ne mar­ki. Ci co zwierzęta uwiel­biają i Ci co za ni­mi nie prze­padają. Są ładni [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 marca 2017, 01:45

Za każdym ra­zem, kiedy ktoś dob­ro­wol­nie poświęca czas na przeczy­tanie cze­gokol­wiek co raczyłem, bądź będę raczył, tu umieścić, jest to dla mnie wieki zaszczyt. Po­nieważ każda se­kun­da ma swoją cenę, sza­nuję tych, którzy ich parę zechcieli mi od­dać. Dla­tego, jeśli to czy­tasz, skry­ty czy­tel­ni­ku, lub i Ty cicha czy­tel­niczko, to chciałbym byście wie­dzieli, jak wiele to dla mnie znaczy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 marca 2017, 21:52

Gdy­by każdy z nas zdjął swoją "maskę" i po­kazał praw­dzi­we ob­licze, świat by się za­walił. Wy­lały by się rze­ki łez, dzień w roz­paczy by za­tonął, a strach zawładnąłby nocą. Każdy skry­wa jakieś [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 marca 2017, 23:43

Ni­by ludzie chwalą so­bie sny, bo prze­cież tam wszys­tko jest po naszej myśli. Sny są piękne, są wspa­niałe. Wszys­cy chcą by trwały jak najdłużej. Ale chy­ba każdy cza­sem się boi, że które­goś ran­ka się nie obudzi. Ludzie to jed­nak kap­ryśne stworze­nia. Lu­bią ba­wić się paradoksami. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 marca 2017, 00:41

Wy­daję mi się, że cały prob­lem tkwi w tym, że doszu­kuje­my się w ludziach wad, które będziemy w sta­nie zaak­cepto­wać. Szu­kamy ich z pew­nością, bo wiemy, że każdy je po­siada. Na­tomiast mało kto szu­ka za­let. Za­let, które pot­ra­fią tak bar­dzo przewrócić nasz świat, jak byśmy się te­go nig­dy nie spodziewa­li. A prze­cież, to że każdy za­lety po­siada, też jest rzeczą oczywistą. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 lutego 2017, 23:56

Chwila słabości

Światło na drodze stanąć dziś musi,
może tym ra­zem tez Ciebie skusi,
ciem­ności po­jawia się co­raz to więcej,
trze­ba uciekać stad już czym prędzej,
zos­ta­wić Cię nie chce, lecz chy­ba muszę,
dla swo­jego spo­koju sprze­dałbym dusze.

Jak to? [...] — czytaj całość

wiersz • 14 lutego 2017, 22:37

Myśli nie są naszą włas­nością. Tak szyb­ko jak się po­jawiają pot­ra­fią też zni­kać. A to czy zro­bimy z nich użytek w od­po­wied­nim mo­men­cie, za­leży tyl­ko i wyłącznie od naszej przebiegłości. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 1 lutego 2017, 16:04

Dobranocka

A te­raz zaśnij już księżniczko najmilsza,
niech w Two­jej głowie spokój nastanie.
Przy­tul po­duszkę, w koc ciepły wtul się namiętnie,
niech to uczu­cie Cię całą ogarnie.
Swe kryształowe zam­knij oczęta,
niech ból i łzy odejdą w dal.

Ja [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 31 stycznia 2017, 22:54

Kiedy do­pad­nie Cię roz­pacz, nie wy­ganiaj jej. Zap­roś na her­batę, spraw by się uśmie­chnęła. Każdy prze­cież jest cza­sem sa­mot­ny, ona również. Nie sztuką jest ją od­rzu­cić, bo wcześniej czy później wróci. Sztuką jest ją zmienić, aby jak już przyj­dzie, nig­dy nie raniła. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 31 stycznia 2017, 11:01
Persiasty

Tam gdzie Ona, tam i Ja. Idący wśród jezior łez, odziany w płaszcz smutku. Patrzący z oddali i w cieniu milczący. Klęczący przed Panem w swej wielkiej niemocy. Wszędzie tam, gdzie zaprowadzi mnie los.

Zeszyty
  • Heart traps – Bo mo­je ser­ce się na to złapało.

  • Safe Note – Dla włas­ne­go bez­pie­czeństwa...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Persiasty

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

26 kwietnia 2017, 09:58Cris sko­men­to­wał tek­st Istnieje skończo­na ilość li­ter [...]

26 kwietnia 2017, 00:03Persiasty sko­men­to­wał tek­st Już za późno.... Słowa [...]

27 marca 2017, 22:22Persiasty sko­men­to­wał tek­st Moje myśli tak sa­mo [...]

27 marca 2017, 01:16Persiasty sko­men­to­wał tek­st Za każdym ra­zem, kiedy [...]

26 marca 2017, 11:43Znajdź.mnie sko­men­to­wał tek­st Za każdym ra­zem, kiedy [...]

20 marca 2017, 23:43Persiasty sko­men­to­wał tek­st Za każdym ra­zem, kiedy [...]

20 marca 2017, 22:25Cris sko­men­to­wał tek­st Za każdym ra­zem, kiedy [...]

20 marca 2017, 22:17Naja sko­men­to­wał tek­st Za każdym ra­zem, kiedy [...]

20 marca 2017, 03:16Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Gdyby każdy z nas [...]

19 marca 2017, 23:50Cris sko­men­to­wał tek­st Gdyby każdy z nas [...]