Persiasty

40 tekstów – auto­rem jest Per­sias­ty.

Ty­le nie­szczęść Cię spot­kało, ty­le bólu mu­siałaś znieść, ty­le cier­pienia doświad­czyć. A jed­nak, kiedy widzisz smutną minę ludzką na swej drodze to pot­ra­fisz się uśmie­chnąć. Tyl­ko po to, by pop­ra­wić hu­mor niez­na­jomej Ci oso­bie. Mi­mo ty­lu łez, które widziałem spływające po twych po­liczkach, da­lej masz siłę wy­konać ten drob­ny gest. Naucz mnie te­go, a stanę się silniejszy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 listopada 2017, 22:59

Tak to do Ciebie!
Nie przej­muj się tym co in­ni mówią. Oni nie wiedzą ja­ka jest cała prawda.
Nie mają pojęcia, że wewnątrz sie­dzi miła, tros­kli­wa i mądra dziewczyna.
Nie po­kazu­jesz te­go, ale to widzę. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 czerwca 2017, 01:29

Są dwie rzeczy które pot­ra­fią nas zmieniać. Pier­wszą z nich jest upór, drugą zaś rozpacz.
Życie bez zmian jest nie możli­we, więc... Którą drogę wybierasz? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 czerwca 2017, 08:08

Ni­by oczy są odzwier­cied­le­niem duszy, ale ilek­roć w Two­je pat­rzę, nie umiem dos­trzec kryjące­go się w nich lodu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 maja 2017, 00:07

Is­tnieje skończo­na ilość li­ter w al­fa­becie, które składają się na skończoną ilość słów mających znacze­nie. Na­tomiast słowa można układać w nies­kończo­ne łańcuchy zdań, których może i szyk będzie uni­kal­ny, ale znacze­nie i tak zos­ta­nie uz­na­ne za zwykły pla­giat. Na­tomiast, mało kto zwra­ca uwagę, na to że każde zda­nie, na­wet to bar­dzo autor­skie, za­wiera pla­giat w pos­ta­ci li­ter alfabetu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 kwietnia 2017, 00:00

Każdy jest in­ny, ale wszys­cy jes­teśmy podobni.
Jed­ni są mi­li, in­ni gbu­rowa­ci. Są pra­cusie i le­niu­chy. Śpio­chy i noc­ne mar­ki. Ci co zwierzęta uwiel­biają i Ci co za ni­mi nie prze­padają. Są ładni [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 marca 2017, 01:45

Za każdym ra­zem, kiedy ktoś dob­ro­wol­nie poświęca czas na przeczy­tanie cze­gokol­wiek co raczyłem, bądź będę raczył, tu umieścić, jest to dla mnie wieki zaszczyt. Po­nieważ każda se­kun­da ma swoją cenę, sza­nuję tych, którzy ich parę zechcieli mi od­dać. Dla­tego, jeśli to czy­tasz, skry­ty czy­tel­ni­ku, lub i Ty cicha czy­tel­niczko, to chciałbym byście wie­dzieli, jak wiele to dla mnie znaczy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 marca 2017, 21:52

Gdy­by każdy z nas zdjął swoją "maskę" i po­kazał praw­dzi­we ob­licze, świat by się za­walił. Wy­lały by się rze­ki łez, dzień w roz­paczy by za­tonął, a strach zawładnąłby nocą. Każdy skry­wa jakieś [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 marca 2017, 23:43

Ni­by ludzie chwalą so­bie sny, bo prze­cież tam wszys­tko jest po naszej myśli. Sny są piękne, są wspa­niałe. Wszys­cy chcą by trwały jak najdłużej. Ale chy­ba każdy cza­sem się boi, że które­goś ran­ka się nie obudzi. Ludzie to jed­nak kap­ryśne stworze­nia. Lu­bią ba­wić się paradoksami. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 marca 2017, 00:41

Wy­daję mi się, że cały prob­lem tkwi w tym, że doszu­kuje­my się w ludziach wad, które będziemy w sta­nie zaak­cepto­wać. Szu­kamy ich z pew­nością, bo wiemy, że każdy je po­siada. Na­tomiast mało kto szu­ka za­let. Za­let, które pot­ra­fią tak bar­dzo przewrócić nasz świat, jak byśmy się te­go nig­dy nie spodziewa­li. A prze­cież, to że każdy za­lety po­siada, też jest rzeczą oczywistą. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 lutego 2017, 23:56

Persiasty

Tam gdzie Ona, tam i Ja. Idący wśród jezior łez, odziany w płaszcz smutku. Patrzący z oddali i w cieniu milczący. Klęczący przed Panem w swej wielkiej niemocy. Wszędzie tam, gdzie zaprowadzi mnie los.

Zeszyty
  • Heart traps – Bo mo­je ser­ce się na to złapało.

  • Safe Note – Dla włas­ne­go bez­pie­czeństwa...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Persiasty

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

1 grudnia 2017, 19:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tyle nie­szczęść Cię spot­kało, [...]

1 grudnia 2017, 11:38finezja sko­men­to­wał tek­st Tyle nie­szczęść Cię spot­kało, [...]

30 listopada 2017, 23:20yestem sko­men­to­wał tek­st Tyle nie­szczęść Cię spot­kało, [...]

30 listopada 2017, 22:59Persiasty do­dał no­wy tek­st Tyle nie­szczęść Cię spot­kało, [...]

12 czerwca 2017, 01:25Persiasty sko­men­to­wał tek­st Zabawne, gdzie pro­wadzi piekło.  

11 czerwca 2017, 21:23Persiasty sko­men­to­wał tek­st Tak to do Ciebie! Nie [...]

11 czerwca 2017, 19:51Indygoo sko­men­to­wał tek­st Tak to do Ciebie! Nie [...]

9 czerwca 2017, 00:50Persiasty sko­men­to­wał tek­st Są dwie rzeczy które [...]

7 czerwca 2017, 18:25Indygoo sko­men­to­wał tek­st Są dwie rzeczy które [...]

7 czerwca 2017, 17:43Persiasty sko­men­to­wał tek­st Zwijam wspom­nienia jak ro­ladę [...]