Persiasty

34 teksty – auto­rem jest Per­sias­ty.

Za każdym ra­zem, kiedy ktoś dob­ro­wol­nie poświęca czas na przeczy­tanie cze­gokol­wiek co raczyłem, bądź będę raczył, tu umieścić, jest to dla mnie wieki zaszczyt. Po­nieważ każda se­kun­da ma swoją cenę, sza­nuję tych, którzy ich parę raczy­li mi od­dać. Dla­tego, jeśli to czy­tasz, skry­ty czy­tel­ni­ku, lub i Ty cicha czy­tel­niczko, to chciałbym byście wie­dzieli, jak wiele to dla mnie znaczy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 marca 2017, 21:52

Gdy­by każdy z nas zdjął swoją "maskę" i po­kazał praw­dzi­we ob­licze, świat by się za­walił. Wy­lały by się rze­ki łez, dzień w roz­paczy by za­tonął, a strach zawładnąłby nocą. Każdy skry­wa jakieś [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 marca 2017, 23:43

Ni­by ludzie chwalą so­bie sny, bo prze­cież tam wszys­tko jest po naszej myśli. Sny są piękne, są wspa­niałe. Wszys­cy chcą by trwały jak najdłużej. Ale chy­ba każdy cza­sem się boi, że które­goś ran­ka się nie obudzi. Ludzie to jed­nak kap­ryśne stworze­nia. Lu­bią ba­wić się paradoksami. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 marca 2017, 00:41

Wy­daję mi się, że cały prob­lem tkwi w tym, że doszu­kuje­my się w ludziach wad, które będziemy w sta­nie zaak­cepto­wać. Szu­kamy ich z pew­nością, bo wiemy, że każdy je po­siada. Na­tomiast mało kto szu­ka za­let. Za­let, które pot­ra­fią tak bar­dzo przewrócić nasz świat, jak byśmy się te­go nig­dy nie spodziewa­li. A prze­cież, to że każdy za­lety po­siada, też jest rzeczą oczywistą. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 lutego 2017, 23:56

Chwila słabości

Światło na drodze stanąć dziś musi,
może tym ra­zem tez Ciebie skusi,
ciem­ności po­jawia się co­raz to więcej,
trze­ba uciekać stad już czym prędzej,
zos­ta­wić Cię nie chce, lecz chy­ba muszę,
dla swo­jego spo­koju sprze­dałbym dusze.

Jak to? [...] — czytaj całość

wiersz • 14 lutego 2017, 22:37

Myśli nie są naszą włas­nością. Tak szyb­ko jak się po­jawiają pot­ra­fią też zni­kać. A to czy zro­bimy z nich użytek w od­po­wied­nim mo­men­cie, za­leży tyl­ko i wyłącznie od naszej przebiegłości. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 1 lutego 2017, 16:04

Dobranocka

A te­raz zaśnij już księżniczko najmilsza,
niech w Two­jej głowie spokój nastanie.
Przy­tul po­duszkę, w koc ciepły wtul się namiętnie,
niech to uczu­cie Cię całą ogarnie.
Swe kryształowe zam­knij oczęta,
niech ból i łzy odejdą w dal.

Ja [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 31 stycznia 2017, 22:54

Kiedy do­pad­nie Cię roz­pacz, nie wy­ganiaj jej. Zap­roś na her­batę, spraw by się uśmie­chnęła. Każdy prze­cież jest cza­sem sa­mot­ny, ona również. Nie sztuką jest ją od­rzu­cić, bo wcześniej czy później wróci. Sztuką jest ją zmienić, aby jak już przyj­dzie, nig­dy nie raniła. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 31 stycznia 2017, 11:01

Bez odpowiedzi

A gdy­bym tak Twe ser­ce porwał?
Czy zła byś była?

A może uśmiech za­gościł by na Twych ustach?
Gdyż wszys­tkie tros­ki odeszły by w las.

A gdy­bym i Twą rękę złapał?
I zap­ro­wadził Cię tam,
gdzie deszcz smutków [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 stycznia 2017, 00:12

Jeśli masz możli­wość spełnienia czy­jegoś marze­nia, nie zwle­kaj, zrób to. Może ten ktoś, ma możli­wość spełnienia Twojego. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 16 stycznia 2017, 21:47
Persiasty

Tam gdzie Ona, tam i Ja. Idący wśród jezior łez, odziany w płaszcz smutku. Patrzący z oddali i w cieniu milczący. Klęczący przed Panem w swej wielkiej niemocy. Wszędzie tam, gdzie zaprowadzi mnie los.

Zeszyty
  • Heart traps – Bo mo­je ser­ce się na to złapało.

  • Safe Note – Dla włas­ne­go bez­pie­czeństwa...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Persiasty

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

20 marca 2017, 23:43Persiasty sko­men­to­wał tek­st Za każdym ra­zem, kiedy [...]

20 marca 2017, 22:25Cris sko­men­to­wał tek­st Za każdym ra­zem, kiedy [...]

20 marca 2017, 22:17Naja sko­men­to­wał tek­st Za każdym ra­zem, kiedy [...]

20 marca 2017, 03:16Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Gdyby każdy z nas [...]

19 marca 2017, 23:50Cris sko­men­to­wał tek­st Gdyby każdy z nas [...]

3 marca 2017, 08:37natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Niby ludzie chwalą so­bie [...]

21 lutego 2017, 14:02Persiasty sko­men­to­wał tek­st Pierwszego dnia

3 lutego 2017, 01:03Persiasty sko­men­to­wał tek­st Patrzysz na mnie jak­bym [...]

1 lutego 2017, 16:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Myśli nie są naszą [...]

1 lutego 2017, 16:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st Myśli nie są naszą [...]