Persiasty

51 tekstów – auto­rem jest Per­sias­ty.

Jest ta­ki rodzaj mu­zyki, że kiedy jej słucham, po­siadam władzę nad emoc­ja­mi, nad który­mi nie sposób za­pano­wać. I kiedy ją słyszę wszys­tko co mnie przytłacza zos­ta­je za ścianą, której nie sposób przebić. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 maja 2018, 23:42

Po­noć naj­lep­szym le­kar­stwem na złama­ne ser­ce jest czas, ale im więcej go poświęca­my na lecze­nie ta­kich ran, tym mniej zos­ta­je nam go na życie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 9 maja 2018, 00:36

Os­tatnio nachodzi mnie py­tanie: Kiedy umarł we mnie ten mały, lu­biący się ba­wić, cieka­wy świata dzieciak? Trochę szko­da, że w je­go miej­scu po­jawił się nud­ny i po­ważny dorosły... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 lutego 2018, 20:16

Ot­warcie przed kimś ser­ca jest jak opuszcze­nie tar­czy. Człowiek wys­ta­wia się na łaskę dru­giej oso­by ufając, że ta nie za­da ciosu. A po­tem leżąc rozłożony na łopat­ki, zas­ta­nawiając się "cze­mu to znów dałem się tak po­dejść?", próbu­je nóż z pier­si swej wyciągnąć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 lutego 2018, 02:14

Na świece nie ma ideal­nej oso­by, każdy ma ja­kieś wa­dy, każdy ma ja­kieś słabości. Ty też nie jes­teś "ideałem". Masz swo­je wa­dy, masz tez słabości. Ale wiesz co? Mój ideał ma dokład­nie ta­kie sa­me wa­dy i słabości, które Ty po­siadasz. Więc dla mnie, jes­teś idealna. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 stycznia 2018, 22:00

Sko­ro wo­da i ogień nie mogę być ra­zem, to cze­mu my mog­li­byśmy być ze sobą? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 stycznia 2018, 22:54

Wiele mog­li­byśmy się nau­czyć od kotów. Np.: Krocze­nia włas­ny­mi ścieżka­mi, za­miast podążać śle­po za in­ny­mi. Al­bo spa­dać na czte­ry łapy, kiedy życie zrzu­ca nas z kli­fu przeznaczenia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 stycznia 2018, 23:48

Każdy z nas po­siada szczęście ja­kiego in­ni pragną. In­ni zaś po­siadają to, co dla nas wy­daje się nim być. Dlacze­go więc życie nie poz­wa­la się nim nam dzielić, tyl­ko wo­li pat­rzeć jak w cier­pieniu za nim gonimy? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 stycznia 2018, 22:51

Jes­tem pew­ny, że zos­ta­wiłem ją na półce i poszedłem spać. Nie ruszałem jej parę dni. I wte­dy, kiedy była pot­rzeb­na, z półki zniknęła. Tyl­ko jak? Tak sa­ma z siebie? Naj­wy­raźniej ktoś ją uk­radł :<
Mo­tywac­jo, proszę wróć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 stycznia 2018, 23:39

Im człowiek star­szy tym więcej w nim doświad­cze­nia. Więc jak to się dzieje, że cały czas wpa­da w te pry­mityw­ne pułap­ki zas­ta­wiane przez życie, na­zywa­ne uczuciami? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 stycznia 2018, 22:11

Persiasty

Tam gdzie Ona, tam i Ja. Idący wśród jezior łez, odziany w płaszcz smutku. Patrzący z oddali i w cieniu milczący. Klęczący przed Panem w swej wielkiej niemocy. Wszędzie tam, gdzie zaprowadzi mnie los.

Zeszyty
  • Heart traps – Bo mo­je ser­ce się na to złapało.

  • Safe Note – Dla włas­ne­go bez­pie­czeństwa...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Persiasty

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

17 maja 2018, 23:42Persiasty do­dał no­wy tek­st Jest ta­ki rodzaj mu­zyki, [...]

9 maja 2018, 00:36Persiasty do­dał no­wy tek­st Ponoć naj­lep­szym le­kar­stwem na [...]

1 maja 2018, 09:46Xi_ sko­men­to­wał tek­st Skoro wo­da i ogień [...]

28 lutego 2018, 20:16Persiasty do­dał no­wy tek­st Ostatnio nachodzi mnie py­tanie: [...]

12 lutego 2018, 15:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jestem pew­ny, że zos­ta­wiłem [...]

8 lutego 2018, 12:16kati75 sko­men­to­wał tek­st Otwarcie przed­kimś ser­ca jest [...]

8 lutego 2018, 08:37carolyna sko­men­to­wał tek­st Otwarcie przed­kimś ser­ca jest [...]

8 lutego 2018, 02:14Persiasty do­dał no­wy tek­st Otwarcie przed­kimś ser­ca jest [...]

30 stycznia 2018, 22:00Persiasty do­dał no­wy tek­st Na świece nie ma [...]

26 stycznia 2018, 14:54Persiasty sko­men­to­wał tek­st Skoro wo­da i ogień [...]